Menüü

ANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

  1. ÜLDSÄTTED

1.1. Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad OÜ GoHotels veebilehe Kasutajatele.

Andmete kogumine
1.2. Tellimuse vormistamisel jagunevad Tellija poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.
1.3. Kohustuslikult tuleb Tellijal edastada järgmised andmeid:
1.3.1. Nimi – vajalik broneeringu täitmiseks ja tagamiseks;
1.3.2. Aadress – on vajalik broneeringu täitmiseks
1.3.3. E-posti aadress – vajalik broneeringu täitmiseks ja vajadusel arvete esitamiseks;
1.3.4. Telefoni number – vajalik broneeringu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
1.4. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks.
1.4.1. Antud eraldi nõusolek andmete edastamisega on Tellija andnud nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, st talle edastatakse turundusliku iseloomuga teadaandeid tema poolt antud kontaktandmeid kasutades.
1.5. Tellijal on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadandele.
1.6. Tellijal on igal ajal õigus kommertsteadaannete saamisest loobuda saates vastavasisulise e-kirja Go Hotel Shnelli tellimisaadressil reservations@gohotels.ee

Andmete vastutav ja volitatud töötleja
1.7. Tellija andmete vastutav töötleja on OÜ GoHotels, registrikood 11082171, asukoht Toompuiestee 37, Tallinn 10149
1.8. OÜ GoHotels võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on koostööpartnerid, kelle andmed on edastatakse päringule, mis edastatakse emailile: info@gohotels.ee
1.9. Andmeid kasutatakse OÜ GoHotels või volitatud töötleja poolt:
1.9.1. tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
1.9.2. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Tellija on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
1.9.3. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).
1.10. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes OÜ GoHotels poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

Andmete säilitamise aeg
1.11. OÜ GoHotels säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses
1.12. Tellijal on õigus saada OÜ GoHotels teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
1.13. Tellijal on õigus nõuda OÜ GoHotels enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
1.14. Tellijal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;
1.15. Tellijal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

2. KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Küpsiste kasutamine
2.1. Kasutajate paremaks teenindamiseks kasutavad Go Hotel Shnelli veebilehed küpsiseid ehk cookie’sid.

2.2. OÜ-le GoHotels kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elementi, mis salvestavad küpsiseid kolmandate isikute nimel.

Küpsistest keeldumine
2.3. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Tellija muutma oma veebilehitseja seadeid.

2.4. Eri tüüpi veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel aki.ee/et/kupsised.

2.5. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist enam Kasutajale kättesaadavad olla.

Mis küpsis ehk cookie?
2.6. Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad Kasutaja arvutisse veebilehed, mida kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aki.ee/et/kupsised.
2.7. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsust ning muid veebilehel tehtavatest toiminguid. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid
2.8. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

2.9. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik jne) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

2.10. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.